0
Upozornění na práci

Zásady ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pozorně si přečtěte naše níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se uchazečů o práci (dále také jen „prohlášení“). Kliknutím na „souhlasit“ potvrzujete, že jste si prohlášení přečetli, porozuměli mu a výslovně souhlasíte s jeho obsahem, který popisuje, jak používáme vaše údaje.  Vyjadřujete výslovný souhlas s tím, že vaše údaje jakožto uchazeče (jak je definováno v prohlášení) budeme uchovávat po dobu 12 měsíců (36 měsíců, pokud pobýváte ve Spojených státech amerických v souladu s platnými zákony o ochraně údajů) po ukončení náborového procesu za účelem vyhodnocení, zda jste vhodným kandidátem na další volná pracovní místa, a zároveň udělujete souhlas s tím, že k vašim osobním údajům uvedeným v žádosti mají přístup naše náborové týmy po celém světě a mohou je zpracovávat v souladu s tímto prohlášením. Svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat smazáním svého online profilu. Upozorňujeme, že odvolání vašeho souhlasu může ovlivnit všechny vámi podané platné žádosti.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

1. Úvod

V tomto prohlášení popisujeme, jak společnost Trivium Packaging B.V. a její přidružené společnosti („Trivium“ nebo „my“) zachází s osobními údaji uchazečů, kteří u nás žádají o zaměstnání prostřednictvím kanálů, kde je toto prohlášení zveřejněno („žadatelé“ nebo „vy“).

Prohlášení popisuje informace, které shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme, jak je zabezpečujeme, jak dlouho je uchováváme a jaká práva a povinnosti se váš jakožto žadatele týkají.

Po dokončení vašeho profilu kandidáta budou informace, které jste nahráli do svého profilu, k dispozici našim náborovým týmům po celém světě, a to v případě, že je to relevantní pro níže popsané účely. 

2. Údaje uvedené v žádostech, které shromažďujeme a používáme

Můžeme shromažďovat a používat následující osobní údaje, které nám poskytnete: kontaktní informace (například jméno, uživatelské jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo); doklady o vzdělání; vaše dosavadní zkušenosti (např. vzdělání, dovednosti, pracovní zkušenosti a/nebo životopisy); demografické údaje (například věk, datum narození, pohlaví); výsledky psychometrických testů a testů schopností; další identifikační informace (například číslo sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických) a jakékoli další informace nezbytné pro přijetí rozhodnutí o náboru (všechny tyto údaje jsou dále označovány souhrnně jako „údaje uvedené v žádosti“).

3. Účely shromažďování a používání údajů uvedených v žádosti

Společnost Trivium shromažďuje a používá údaje uvedené v žádosti pro následující účely:

 1. posouzení vaší kvalifikace pro pracovní pozici a přijetí rozhodnutí o náboru,
 2. vyhodnocení, zda jste vhodným kandidátem na další volná pracovní místa,
 3. informování prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo poštou o průběhu vaší žádosti o zaměstnání u nás;
 4. ochrany našich práv a plnění našich zákonných povinností; a
 5. informování prostřednictvím e-mailu o jiných volných pracovních místech ve společnosti Trivium ať už ve vaší zemí nebo v zahraničí, o kterých si myslíme, že jsou pro vás vhodná.

  1. Pokud bude vaše žádost o zaměstnání úspěšná, mohou být vaše údaje uvedené v žádosti zpracovány pro účely nezbytné k zaměstnání a zahrnuty do vaší složky zaměstnance.  Pokud potřebujete další informace o zpracování vašich údajů uvedených v žádosti pro účely nezbytné k zaměstnání, kontaktujte nás na adrese legalandcompliance@triviumpackaging.com

   Údaje uvedené v žádosti neshromažďujeme ani nepoužíváme pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše.

   4. Zveřejnění a přenos údajů uvedených v žádosti

   Údaje uvedené v žádosti můžeme sdílet:

   • se zaměstnanci společnosti Trivium pouze v nezbytně nutném rozsahu pro účely popsané v oddíle 3 výše,  
   • s našimi poskytovateli služeb z řad třetích stran pro účely popsané v oddíle 3 výše
   • pro účely ochrany našich práv a plnění našich zákonných povinností.

   • Naše subjekty a poskytovatelé služeb třetích stran, kteří používají údaje uvedené v žádosti, se mohou nacházet na území, kde zákony neposkytují úroveň ochrany údajů uvedených v žádosti, která by odpovídala úrovni zákonů platícím ve vaší jurisdikci. Společnost Trivium zajistí, aby tyto mezinárodní přenosy údajů probíhaly v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

    5. Doba uchování

    Po dobu, kdy bude vás profil kandidáta aktivní, vás budeme informovat o takových volných pracovních místech, o kterých usoudíme, že jsou pro vás vhodné. Vaše údaje uvedené v žádosti zůstanou uloženy v našich databázích, dokud sami jako první svůj profil kandidáta nezrušíte nebo po dobu 12 měsíců po ukončení náborového procesu pro účely popsané v oddíle 3 výše (36 měsíců, pokud pobýváte ve Spojených státech amerických) nebo po delší období v případě, že tak bude vyžadovat zákon.

    Pokud byla vaše žádost o zaměstnání úspěšná, mohou být vaše údaje uvedené v žádosti zpracovány a zahrnuty do vaší složky zaměstnance.

    6. Zabezpečení

    Společnost Trivium zavedla technická, fyzická a organizační opatření za účelem ochrany uchovávaných a zpracovávaných údajů uvedených v žádosti před ztrátou, krádeží, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním, kopírováním, náhodným nebo nezákonným zničením a jakýmikoli jinými nezákonnými formami použití.  

    7. Vaše práva

    V závislosti na místních zákonech o ochraně osobních údajů můžete mít právo na přístup, opravu nebo změnu vašich údajů a v některých případech výmaz nebo vznesení námitky proti dalšímu zpracování vašich údajů uvedených v žádosti.

    Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným e-mailem na adresu legalandcompliance@triviumpackaging.com

    8. Další informace

    Správci údajů ve vztahu k vašim údajům uvedeným v žádosti jsou Trivium Packaging B.V, Schipol Boulevard 127, WTC Schipol, Tower G, 1118 BG Schipol, Nizozemsko a místní subjekt společnosti Trivium, kde svou žádost podáte. Veškeré podrobnosti této místní entity a ostatních relevantních entitách, které mohou zpracovávat vaše údaje uvedené v žádosti v souladu s tímto prohlášením, vám poskytneme na vyžádání.

    Jste-li občanem státu Kalifornie, klikněte zde a přečtěte si zákon CCPA (zákon týkající se ochrany soukromí občanů státu Kalifornie). Budete přesměrováni na novou stránku. Chcete-li vyjádřit souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů, vraťte se na tuto stránku žádosti.

    Zajímají-li vás další informace o našem náborovém procesu, obraťte se na: recruitment@triviumpackaging.com

    V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na adrese legalandcompliance@triviumpackaging.com